Cenniki wysyłek
Paczka kurierska o wadze do 30kg Przedpłata - 20zł Pobranie - 25zł DARMOWA WYSYŁKA za zakupy powyżej 250zł.
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENCI/KONTRAHENCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Piotr Peterwas prowadzący działalność gospodarczą p/f Filmedio Piotr Peterwas pragnie poinformować Panią/Pana o najistotniejszych zagadnieniach związanych z przetwarzaniem przez nią Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Piotr Peterwas prowadzący działalność gospodarczą p/f Filmedio Piotr Peterwas
Polna 1, 24-100 Puławy, powiat puławski, województwo lubelskie

NIP: 716-225-11-38

Telefon: 790876167, E-mail: biuro@agrobord.pl

 

 1. Wszelkie dane osobowe przetwarzam w celu związanym z obecną współpracą, podtrzymaniem wzajemnych relacji lub chęcią nawiązania współpracy w przyszłości.

 

Podstawę prawną dla przetwarzania Pani/Pana danych stanowi:

 1. podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy nawiązaliśmy współpracę w zakresie składanych zamówień, przetwarzanie Pani/Pana danych jest potrzebne do zawarcia umowy, jej realizacji, wykonania oraz wzajemnych rozliczeń,

 2. obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na Administratora obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych, np. w przypadku wystawianych dokumentów rozliczeniowych;

 3. prawnie uzasadniony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne informacje będziemy przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

 

 1. Państwa dane mogą być przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty z nami współpracujące, w tym m. in. przez podmioty utrzymujące nasze systemy informatyczne, naszych kontrahentów, których są zaangażowani
  w realizację zamówień, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, czy prawne. Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. w przypadku kontroli dokonywanej przez Urząd Skarbowy w zakresie
  w jakim będą one objęte kontrolą.

 2. Nie planuję przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 2:

  1. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy);

  2. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas,
   w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane;

  3. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – o ile powszechnie obowiązujące przepisy to umożliwiają;

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. prawo do przenoszenia danych;

  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 5. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
  w sprawach ochrony danych osobowych – aktualnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa.

 7. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy
  z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa, bądź znacznie utrudniona.

 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 10. Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana (przy okazji zawieranych umów, składaniu zamówień) lub z powszechnie dostępnych źródeł, takich jak rejestr przedsiębiorców: CEIDG. Zakres danych jakie pozyskaliśmy w ten sposób to: nazwa firmy, podstawowe dane adresowe i kontaktowe, przedmiot prowadzonej działalności.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl